معرفی چند سرویس آنلاین ایرانی – قسمت۱: موتور جست و جو

معرفی چند سرویس آنلاین ایرانی – قسمت۱: موتور جست و جو

با توجه به لزوم استفاده از سرویس آنلاین ایرانی برای رفع نیاز های اینترنتی، بر آن شدیم تا در خاکریز فرهنگی وارثین در چند مقاله از خاکریز، چند مورد از سرویس های اینترنتی ایرانی را معرفی کنیم تا کاربران بتوانند با استفاده از این سرویس ها در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور گام بردارند.؛
Pushe.init("0gr64yppv3wovnqg"); Pushe.subscribe(); Pushe.subscribe(options);